Trang dành cho những Ông Tám Bà Tám

Ai muốn vô Động Bàng Tơ để chit chat thi` gõ /join #DaVang sau khi connect :D , còn không muốn quay đầu trở lại DaVang.org thì Click vào đây !
Muốn đổi nick xin hãy gõ /nick newnick.
Muốn đổi font, text size hay color thi` click vao` ma'y nu't go'c duo'i ben^ tay phai?.
Thanks!#